Securitate si sanatate in munca

Oferim servicii complete de securitate si sanatate in munca

Activitati de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (art.15 din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006):

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
 • Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor firmelor, precum si ale posturilor de lucru, si difuzarea acestora dupa ce au fost aprobate de catre angajator;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea însusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca stabilite prin fisa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii angajatilor si verificarea insusirii si aplicarii de catre angajati a informatiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de angajati, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. D) din lege;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia în care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru angajati, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;
 • Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
 • Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
 • Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.